Các địa điểm lân cận
Làng Bonriki, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Buota, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Nawerewere, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Bonriki International Airport, Kiribati
US Mullinix Airfield WW2, Kiribati
Public Recreation Area, Kiribati

Weather Radar tại thành phố Làng Bonriki, Quần đảo Gilbert, Kiribati

Xem toàn bộ quốc gia trên Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.